Archive for July, 2012

18 jul 2012

18 jul 2012

By Per Teilmann | 365

Black Redstart Father

17 jul 2012

17 jul 2012

By Per Teilmann | 365

Yellow Diamonds

16 jul 2012

16 jul 2012

By Per Teilmann | 365

Octopussy

15 jul 2012

15 jul 2012

By Per Teilmann | 365

Mantaray

14 jul 2012

14 jul 2012

By Per Teilmann | 365

Pharmacy for rats

13 jul 2012

13 jul 2012

By Per Teilmann | 365

Antie

12 jul 2012

12 jul 2012

By Per Teilmann | 365

Rhapsody in Blue

11 jul 2012

11 jul 2012

By Per Teilmann | 365

Fly in the dark

10 jul 2012

10 jul 2012

By Per Teilmann | 365

4 very young Black Redstart

09 jul 2012

09 jul 2012

By Per Teilmann | 365

Strawberry

08 jul 2012

08 jul 2012

By Per Teilmann | 365

Green Bug

07 jul 2012

07 jul 2012

By Per Teilmann | 365

Red Devil

06 jul 2012

06 jul 2012

By Per Teilmann | 365

Hanging Spider